WAVE-TEAM 2019-01-03T13:42:31+00:00

Das Wave-Team

Meet the Team

Andrea
AndreaGeschäftsleitung / Bartender
Tatjana
TatjanaGeschäftsleitung / Bartender
Desiree (Desi)
Desiree (Desi) Bartender
Micha
MichaBartender
Thomas (Tom)
Thomas (Tom) Bartender
Anita
Anita Bartender
Joel
Joel Bartender
Aileen
AileenBartender
Marianne
MarianneBartender
Anina
AninaBartender
Naomi
NaomiBartender
Tanja (Tane)
Tanja (Tane) Bartender
Kontakt